Department of Food Science and Technology
ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เรียนอะไรในสาขาวิชานี้
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นภาควิชาที่เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยนิสิตจะศึกษาในด้านเคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การแช่เยือกแข็ง การอบแห้ง การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษาด้านความปลอดภัยของอาหารและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ การแปรรูปอาหาร รวมถึงการศึกษากฎหมายอาหาร หลักการควบคุมตรวจสอบและการประกันคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ ภาควิชาฯ มีการสอนวิชาเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เช่น นม และผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการแปรรูปผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชอคโกแลตและขนมหวาน ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์จากธัญพืช เป็นต้น นิสิตมีการฝึกงานตามโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

โอกาสทางอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร ในระดับเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ สามารถเริ่มงานเป็นผู้ควบคุมดูงานระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก ทั้งในฝ่ายการผลิต ฝ่ายวิจัยพัฒนา ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายเทคนิคการตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงาน นิสิตสามารถทำงานในโรงงานอาหารระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก หรือ สามารถเริ่มประกอบธุรกิจด้านการแปรรูปอาหารขนาดย่อม การนำเข้าหรือการส่งออกอาหารเป็นของตนเอง นอกจากนี้ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยในหน่วยงานราชการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามถนัดต่อไป

สาขาวิศวกรรมอาหาร
ศึกษาในวิชาด้านกระบวนการแปรรูปอาหารและถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การอบแห้ง การผลิตอาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป วิชาหลักวิศวกรรมอาหาร ศึกษาหลักการทางวิศวกรรมในการแปรรูปอาหารโดยมุ่งเน้นให้เข้าใจถึงหลักการทำงานของเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งวิชาการออกแบบทางอุตสาหกรรมอาหาร การวางผังโรงงาน วิชาการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพ และศึกษาวิชาเฉพาะด้านในชั้นปีที่ 4 โดยสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม เครื่องทำความเย็น และห้องเย็น นิสิตต้องผ่านการฝึกงานตามโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงานต่าง ๆ และต้องนำเสนอวิชาสัมมนาและการศึกษาวิจัยระดับปริญญาตรีเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

โอกาสทางอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ดาวน์โหลดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร