Department of Biotechnology
ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
เรียนอะไรในสาขาวิชานี้
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับผิดชอบการเรียนการสอน และงานวิจัย เกี่ยวกับศาสตร์ในด้านการใช้ประโยชน์จากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปของสารชีวภาพ และผลิตภัณฑ์สำเร็จ เช่น สารปฏิชีวนะ เอนไซม์ กรดอะมิโน และกรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ รวมถึงการค้นหาและสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพร ซึ่งสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคได้ด้วย การเรียนในสาขาวิชานี้ จึงต้องผสมผสานความรู้พื้นฐานด้านชีวเคมี จุลชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตเข้าด้วยกัน รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ เทคโนโลยีทางยีนเพื่อปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการหมักอาหารและเครื่องดื่ม (เช่น ไวน์ เบียร์ ซี้อิ๊ว น้ำปลา ฯลฯ) เทคโนโลยีแป้งและน้ำตาล เทคโนโลยีอาหารสัตว์ การสร้างสภาวะจำลองกระบวนการผลิตทางชีวภาพ ตลอดจนการออกแบบกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

โอกาสทางอาชีพ
ผู้ที่จบสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมการหมักอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตแป้ง อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมการผลิตสารชีวภาพต่างๆ ได้แก่ กรดอินทรีย์ แอลกอฮอล์ กรดอะมิโน สารให้กลิ่นรส สารยับยั้งเชื้อก่อโรค และ สารเสริมสุขภาพ เป็นต้น โดยเข้าไปมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดหาวัตถุดิบ เป็นนักวิจัยและพัฒนา หรือศึกษาต่อปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมเคมี นอกจากนี้บัณทิตที่จบยังสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมการนำเข้าส่งออกสารเสริมชีวภาพ ในฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดความก้าวหน้าของสายงานอาชีพสำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสามารถมีความก้าวหน้าของสายงานอาชีพไปจนถึงระดับผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ของโรงงานและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานเป็นนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักวิเคราะห์โครงการฯ ในหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฯลฯ

ดาวน์โหลดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ