Admission-Agro-KU
Faculty of Agro Industry
Packaging-Industrial
Biotechnology
Product-Development
Textile-Science
FoodScienceAndTechnology

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีอาคารเรียน 5 อาคาร (รวมอาคารกิจกรรมนิสิต 1 อาคาร) มีห้องเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ มีห้องเรียนปฏิบัติการและห้องวิจัยที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูง ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และในแต่ละภาควิชามีห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เช่น Food Processing Laboratory, Sensory Evaluation Laboratory, Clean Room Laboratory, CAD Laboratory เป็นต้น

ทุนการศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นิสิต เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้แต่ละภาควิชายังมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตของภาควิชาอีกด้วย

การฝึกงานของนิสิต

การฝึกงานของนิสิต
การฝึกงานของนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดให้นิสิตมีการฝึกงานในสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษาอยู่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ โรงงานอุตสากรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะออกไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังมีโครงการส่งนิสิตไปฝึกงานในต่างประเทศ เช่น National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน, Institut superieur d'agriculture de Beauvais ประเทศฝรั่งเศส, University of California, Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

โครงการแลกเปลี่นรกับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัย โดยจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตของคณะฯ กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ เช่น University of Tennessee, Institute of Agriculture ประเทศสหรัฐอเมริกา, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น, University of Reading ในสหราชอานาจักร, Agrosup Dijon (University of Burgundy) ประเทศฝรั่งเศส, Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ปัจจุบัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการปริญญาตรีร่วมกับ University of Reading ประเทศอังกฤษ โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ และเดินทางไปเรียนชั้นปีที่ 4 ที่ University of Reading (ใน Department of Food Bioscience) เป็นเวลาประมาณ 8-10 เดือน นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับปริญญาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศนียบัตรจาก University of Reading, UK ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ http://www.jointprogram.agro.ku.ac.th/

กิจกรรมนิสิต

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำวิธีการปรับตัวและการใช้ชีวิตวัยเรียนในมหาวิทยาลัย การสนับสนุนให้สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับน้อง พิธีไหว้ครู การออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน การออกร้านในงานเกษตรแฟร์ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ของนิสิต เช่น กีฬาเปิดกระป๋อง กีฬาน้องใหม่ ฯลฯ การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อแนะนำการใช้ชีวิตการทำงาน และในส่วนของภาควิชา ก็มีกิจกรรมที่จัดเพื่อสนับสนุนพัฒนาการของนิสิตมากมาย เช่น โครงการทำเบเกอรี่ในช่วงปีใหม่ของของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โครงการแสดงผลงานการออกแบบของนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ โครงการพี่อบรมน้องของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดในโอกาสต่างๆ ของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และโครงการทัศนศึกษาดูงานในโรงงานต่างๆ ของทุกภาควิชา

บริการต่างๆที่มอบแก่นิสิต

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีห้องสมุดสำหรับการสืบค้นข้อมูลทั้งจากหนังสือตำราและวารสาร และการสืบค้นจากซีดีรอม และฐานข้อมูลการวิจัยต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงจากสำนักหอสมุด โดยมีหนังสือ ตำรา วารสาร และบริการต่างๆ กว่าหมื่นรายการ ตั้งอยู่ ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 (ชั้น 3)

ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีศูนย์บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต โดยแบ่งเป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ตั้งอยู่ ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 (ชั้น 1) และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 (ชั้น 3) เพื่อความสะดวกในการใช้งานของนิสิต

สถานที่และบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดให้มีบริเวณเพื่อทบทวนการเรียน หรือจัดทำกิจกรรมกลุ่มของนิสิต ในบริเวณต่าง ๆ ของอาคารเรียนทุกอาคาร และเปิดให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เนตไร้สาย (Wireless LAN) ซึ่งนิสิตสามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีโทรทัศน์พร้อมที่นั่งชม และโต๊ะปิงปองเพื่อให้นิสิตได้ผ่อนคลายหลังการเรียน