Faculty of Agro Industry
โครงการปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
University of Reading, UK

University of Reading เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีประวัติที่เก่าแก่ยาวนานโดย University of Oxford ได้ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1892 ต่อมาในปี 1926 จึงได้แยกออกมาเป็น University of Reading ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Reading ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ โดยอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 60 กิโลเมตร (เดินทางด้วยรถไฟประมาณ 30 นาที) การเดินทางจากเมือง Reading ไปยังสนามบินนานาชาติ Heathrow และประเทศต่างๆในยุโรปนั้นสามารถทำได้สะดวกโดยรถบัสและรถไฟ

Department of Food and Nutritional Sciences เป็นภาควิชาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในด้านการเรียนการสอนและวิจัย โดยได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพด้านงานวิจัยในระดับสูงสุด (5A) นอกจากนั้นภาควิชายังได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย 46% ของทุนวิจัยที่รัฐบาลอังกฤษจัดสรรให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนและวิจัยในสาขา Food Bioscience

ที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์

โครงการปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 2549 โดยความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ University of Reading ประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ในการศึกษา ใน ต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ รวมถึงได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

ลักษณะของโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์และเดินทางไปเรียนชั้นปีที่ 4 ที่ University of Reading (Department of Food Bioscience) ประเทศอังกฤษเป็นเวลาประมาณ 8-10 เดือน (ขึ้นอยู่กับคะแนนภาษาอังกฤษ) โดยในช่วง 1-3 เดือนแรกนิสิตจะได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนต่างชาติจากประเทศ ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนในเดือนตุลาคม นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บันฑิตจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์พร้อมประกาศนียบัตรจาก University of Reading หากนิสิตมีความประพฤติและมีผลการเรียนดีผ่านเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ ของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ University of Reading (Department of Food and Nutritional Sciences) ได้โดยไม่จำเป็นต้องสอบภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจบโครงการ

• ได้ประสบการณ์เรียนและทำงานในต่างประเทศ
• ได้รับประกาศนียบัตรจาก University of Reading, UK
• เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในต่างประเทศ
• พัฒนาทักษะด้านภาษาและวิชาการ
• เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

• มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
• มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ โดยมีคะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป
• สามารถรับผิดชอบค่าลงทะเบียนในประเทศและค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้
1. ค่าลงทะเบียนในประเทศ (ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3) และค่าลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตชั้นปีที่ 4 (ขณะศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ) ซึ่งเป็นอัตราปกติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
• ค่าเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล
• ค่าลงทะเบียนในต่างประเทศ (ชั้นปีที่ 4) ของ University of Reading โดยในปี 2014 ค่าลงทะเบียนเท่ากับ £16,500
• ค่าที่พักและค่าอาหารโดยประมาณของนักเรียนต่างชาติในปี 2014 เท่ากับ £12,400 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล
• ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (Summer Pre-sessional Course) ก่อนการเข้าชั้นเรียนในเดือนตุลาคม นิสิตจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนเป็นเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (คะแนน IELTS) ของแต่ละบุคคล โดยมีอัตราค่าเรียนประมาณดังนี้

คะแนน IELTS ระยะเวลาในการเรียน ค่าเรียนภาษาอังกฤษ*
4.5-5.0 11 สัปดาห์ £3,190
5.0-6.0 9 สัปดาห์ £2,610
6.0-6.5 6 สัปดาห์ £1,740

กำหนดการในการสมัคร

กำหนดเวลาของทุกปีการศึกษา กิจกรรม
มิ.ย. – ก.ย. เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปี 3
30 ก.ย. วันสุดท้ายของการรับสมัคร และยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS 5.5 ขึ้นไป)
ต.ค. ประกาศผล
ก.ค. ปีถัดไป เดินทาง

สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่

เทคโนโลยีชีวภาพ (BIOT)
อ.ณัฐกานต์ (02-562-5083)
E-mail : nuttakan.n@ku.ac.th วิทยาศาสตร์และเทคโนลีการอาหาร (FST)

อ.ศศิธร (02-562-5037)
E-mail : sasitorn.ch@ku.ac.th พัฒนาผลิตภัณฑ์ (PD)

อ.นันทวัน (02-562-5010)
E-mail : nantawan.t@ku.ac.th